VR 15 NOVEMBER 2019 - AKV|St.Joost - Parallelweg 21-23 's-Hertogenbosch

Bekijk het volledige programma

Studium Generale 2019: Out of Order, Challenge the Order of Things

Kunst en design spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de samenleving door de “natuurlijke orde” van de dingen kritisch te bevragen. Bij de keuze van het thema “Out of Order” laten we ons inspireren door de grote designacademies van de 20ste eeuw, zoals Bauhaus (waarvan we dit jaar de honderdste verjaardag vieren) en het Black Mountain College. Veel van de afgestudeerden van deze scholen werden de meest invloedrijke kunstenaars en ontwerpers van de 20ste eeuw. Het ethos van deze academies en hun studenten ging namelijk verder dan een puur beroepsmatige benadering. De ambitie van deze grote instellingen was het opleiden van soevereine burgers, van kunstenaars en ontwerpers die konden bijdragen aan de opbouw van een democratische toekomst na de catastrofe van de Tweede Wereldoorlog.

Vandaag, nu het Antropoceen zich voor onze ogen ontvouwt, dringen we er bij kunst- en ontwerpstudenten op aan om hun verantwoordelijkheid te pakken voor de opbouw van een wenselijke toekomst.

Het kritisch uitdagen van datgene wat zich als de natuurlijke orde der dingen voordoet, vereist een grondig begrip van de wereld. Zowel van het materiële als van het subjectieve, aangezien zaken als gevoelens, smaken, voorkeuren of meningen ook een kritische rol spelen in deze wereld.
Kunstenaars en ontwerpers die een positieve invloed willen uitoefenen op de wereld van vandaag moeten in staat zijn deze twee op een zinvolle manier te combineren. Dit vereist artistieke, wetenschappelijke, politieke en technologische kennis.

Het programma van het Studium Generale 2019 biedt een verzameling sprekers en workshopleiders die de orde van de dingen kritisch uitdagen.
—————————————————————————————————————————————————————–
Art and design have an important role to play in the development of society by critically challenging the “natural order” of things. In selecting the theme “out of order”, we draw inspiration from the great design academies of the 20th century, such as the Bauhaus (whose centenary we’re celebrating this year) and Black Mountain College. Many of the graduates of these schools went on to become the most influential artists and designers of the 20th century, because the ethos of these academies and their students went beyond a purely vocational approach. The ambition of these great institutions was the education of sovereign citizens, of artists and designers who could contribute to the construction of a democratic future after the catastrophe of the Second World War.

Today, when the catastrophe of the Anthropocene unfolds before our eyes, we urge art and design students to understand their responsibility in the construction of a desirable future.

Critically challenging that which presents itself as the natural order of things requires a thorough understanding of the world that includes both the material as well as the subjective, since matters like feelings, tastes, preferences or opinions too have critical agency in this world. Artists and designers who aspire to making a positive impact on the world today need to be able to combine these two in a meaningful manner, which requires artistic, scientific, political and technological knowledge. The program of the Studium Generale 2019 provides a collection of speakers and workshop facilitators who critically challenge the order of things.

Caradt Professors
Elvin Karana, Sebastian Olma, Michel van Dartel